Headlines

Polismans ögonundersökning

Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

Polismans legitimeringsskyldighet

Polismans ögonundersökning

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Polismans ögonundersökning

Annons2.PDF

Då polisen tagit för ovana att för att få en grund till husrannsakan i klubblokal stoppa en medlems fordon och använda sig av ögonundersökning för att mena att en person är påverkad och på grundval av det genomföra husrannsakan på medlemmens klubb, är det av största vikt att känna till lagstiftningen kring ögonundersökningar och därigenom stävja detta missbruk av lagen. För det är ett systematiskt missbruk då det gång efter gång i efterhand visar sig att den kontrollerade personen inte haft något olagligt i kroppen. Så läs och lär!

Sammanfattning

Du kan vägra att genomgå ögonundersökning och istället kräva blodprovstagning, enligt lag.

Endast polisman som med godkänt resultat genomgått särskild polisutbildning, ledd av instruktör som i sin tur med godkänt resultat genomgått Rikspolisstyrelsens utbildning till instruktör i ämnet, har rätt att genomföra ögonundersökning.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 7, 2016

Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Klubbhusförsäkring och Kontraheringsplikt!

Årsmöte2016.PDF

Sammanfattning

Försäkringsbolag kan vägra en klubb men inte en enskild medlem att försäkra en fastighet!

Rättsläge

När det gäller konsumentförsäkring, d.v.s. skadeförsäkring som en fysisk person tecknar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, finns en bestämmelse om kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt innebär att ett försäkringsbolag inte får vägra en fysisk person att teckna en försäkring, om det inte finns särskilda skäl.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 4, 2016

Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Åklagarjäv: När en åklagare uttalar sig partiskt, negativt eller har förutfattade meningar!

WeAreJustice_80mm.PDF

Då det allt oftare händer att Åklagare uttalar sig väldigt negativt och har förutfattade meningar i ärenden kring bikers är det viktigt att informera om att förfarandet inte är korrekt utan faktiskt strider mot lagen.

Sammanfattning

Om en åklagare gör partiska, förutfattade eller negativa uttalanden kring bikers och bikerklubbar kan han ansetts att på förhand ha tagit ställning i ett pågående ärende och därmed vara jävig. Såväl Åklagarmyndigheten som JO och JK har fastslagit att så är fallet.

Rättsläge

Regeringsformen 1:9: Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 3, 2016

Polismans legitimeringsskyldighet

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Polismans legitimeringsskyldighet

Annons1.PDF

Sammanfattning

Polisman har en skyldighet att bära tjänstelegitimation med sig samt legitimera sig om inte särskilda skäl talar emot det.

Två olika JO-beslut ger dock dubbla budskap om hur lagen ska tillämpas.

 

Rättsläge

Polisförordningen

Enligt Polisförordning (2014:1104) paragraf 11: En polisman ska under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för polisman (polislegitimation), om inte särskilda skäl talar mot det.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 2, 2016

Protokollbegäran

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Protokollbegäran

polisprotokoll

Sammanfattning

Polisen har en absolut protokollskyldighet enligt Polislag 27, enligt Rättegångsbalken 28:9, 28:13 samt enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling.

För varje polisinsats som innefattar kontroll, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, husrannsakan m.m. måste polismyndigheten på begäran utfärda och utlämna protokoll över de åtgärder de verkställt. Se vidare kapitlet Polisens Protokollskyldighet: http://www.payback.name/?p=16807

Standardiserad Protokollbegäran

Payback Sverige har tagit fram ett utskrivningsbart, standardiserat dokument benämnt Protokollbegäran för att underlätta bikers begäran om protokoll över olika polisinsatser.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ February 1, 2016

Payback Sverige vill rikta ett stort tack till Dented Chrome för ett suveränt arrangemang kring styrelsemötet!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Payback Sverige vill rikta ett stort tack till Dented Chrome för ett suveränt arrangemang kring styrelsemötet!

dentedchrome

Payback Sverige vill rikta ett Stort tack för formidabelt arrangemang och stor gästfrihet till Dented Chrome MC!

Payback Sverige avhöll under lördagen årets första styrelsemöte hos Dented Chrome MC, Borlänge!

Mötet präglades i sedvanlig stil av ett inspirerande klimat där idéer bollades och beslut fattades. Alla deltagare deltog aktivt och tillförde verkligen beslutsprocessen mycket! Mer om vad som beslutats kommer efterhand som sakerna förverkligas och omsätts i praktiken under året. Stort tack till alla deltagare!

Dalakultur!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ January 31, 2016

Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on Har du blivit orättfärdigt behandlad i radio- eller tv? Om Granskningsnämnden för radio och tv

Annons2.PDF

Förutom artiklar om olika aktuella företeelser kring direkt negativ särbehandling kommer Paybacks lagbok också innehålla ett slutavsnitt med artiklar av allmänjuridisk karaktär. Där kommer bland annat olika former av anmälningsförfaranden att beskrivas såsom anmälningar till JO, JK, PO, PON och Granskningsnämnden för radio och tv. Vi anser de olka anmälningsförfarandena vara en väsentlig del av bikerrätten då bikers ofta kränks i såväl media som i radio och tv.

Allmänjuridisk information

Granskningsnämndens uppgift

Granskningsnämnden är en del av Myndigheten för press, radio- och tv.

Granskningsnämnden (GN) har till uppgift att pröva om innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.

Granskning av ett program kan ske efter initiativ från nämnden eller om du som lyssnare eller tittare anmäler ett program till GN.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ January 28, 2016

MC-väst under rättsförhandling

Posted in: Payback Sverige | Comments Off on MC-väst under rättsförhandling

Annons2.PDF

Då en utredning nyligen tillsatts omkring västförbud m.m. i rättsförhandlingar och då debatten blossat upp i media väljer vi att publicera en artikel kring rättsläget kring mc-västar under rättsförhandlingar. Vi har därutöver även lagt till en förklaring till varför bikers bär västar under rättsförhandlingar och ett inlägg om hur polisens uniformer påverkar vittnen för en pågående utredning att ta till sig. Utredningen kommer att presenteras den 1 juli 2017.

Sammanfattning

En domare kan utvisa bärare av västar under vittnesförhör om han bedömer att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av åhörares närvaro. Åhörare äger dock rätt även under dessa förutsättningar att närvara vid sakframställning och slutanförande.

En domare kan också utvisa personer som uppträder hotfullt i rättssalen, helt oaktat klädsel.

Det finns inga förutsättningar, om inte någon av ovanstående två förutsättningar föreligger, att utvisa åhörare oavsett bärande av mc-väst eller ej!

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ January 27, 2016