Headlines

SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

Bikerskolan: Om EU-rätten och lagprövning!

Payback förstärker – Knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

SIN kritiserar och anmäler Polisen till åklagare för tre lagbrott!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

SIN kritiserar Polisen i Dalarna på tre punkter…

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett tre olika beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som fattats av Polismyndigheten i Dalarna. Syftet med uppgiftsinhämtningen var enligt polisen att kunna styrka inblandning i ett grovt rån.

SIN har konstaterat att lagliga förutsättningar för uppgiftsinhämtningen ej förelåg för polisen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 22, 2014

Bikerskolan: Om EU-rätten och lagprövning!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Unite&Fight  Scandbike2013A4b.PDF oneforall2

Möjligheter till prövning av svenska lagars förenlighet med Europakonventionen

Artikeln nedan är skriven av EU-rättsspecialisten Malte Sjö Jerling, det nya juridiska tillskottet i Payback-teamet!

I den här artikeln kommer jag att gå igenom vilka möjligheter som finns att få till en juridisk prövning av en svensk lags förenlighet med Europakonventionen. Jag kommer också att ta upp några juridiska och politiska aspekter som ligger nära den frågan, som prövning av vissa beslut gentemot Europakonventionen. Genomgången sker i vad man skulle kunna kalla kronologisk ordning, från det stadium att en lag inte är stiftad ännu till att någon form av effekt har påverkat en enskild person. Den enskilde personen i artikeln får representera alla potentiella motparter till det offentliga, vilka förstås i många fall också kan vara föreningar, bolag och andra juridiska personer.

Allmänt om lagprövning i svensk rätt

Huvudregeln för lagprövning finns i Regeringsformen 11:14. Den lyder på detta vis:

“Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas.”

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 22, 2014

Payback förstärker – Knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

oneforall2 Scandbike2013A4b.PDF Unite&Fight

Payback knyter EU-rättsspecialist till verksamheten!

Efter inledande mejlkonversation har nu Payback Sverige knutit ännu en juris till verksamheten. Malte Sjö Jerling är ubildad jurist med EU-rätt som specialitet. Jerling kommer att fungera som expertråd på området och i framtiden kunna driva speciella övergripande mål inom Europarätten.

EU-rätten allt viktigare inom arbetet för bikers rättigheter!

Då allt fler lagar och förordningar planeras som avser att inskränka och begränsa bikers fri- och rättigheter är Jerling självklart en tillgång och förstärkning på ett kommande juridiskt område.

Jerling-artikel om EU-rätten!

På måndag kommer en inledande artikel från Jerling om EU-rätten att publiceras på Nättidningen Payback.

Peter Schjerva @ September 18, 2014

Läs vad polis och kommun planerar mot bikers! Karlstads Kommun och Östergötlands samverkansavtal och handlingsplan!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Karlstads samverkansavtal strider mot grundlagen!

Payback Sverige har begärt och fått ut Karlstad Kommuns handlingsplan och samverkansavtal med polismyndigheten riktad mot så kallad organiserad brottslighet. Dokumentet är intressant så tillvida att det påvisar till vilka lagstridiga och demokratiupphävande åtgärder kommun och polis är beredda att gå. Här finns en del punkter som saknar uttryckt lagstöd och som därmed strider direkt mot grundlagen och kan komma att prövas om de verkställs direkt mot grundlagen.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 18, 2014

Efter överenskommelse: SIN utreder både “Bikerregistret” och enskilda personers registrering!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

nyannons2jpeg

Både Bikerregistret och de enskilda personernas registreringar kommer att utredas!

Efter telefonöverläggning mellan Payback Sverige och Säkerhets- och Integritetsskyddsnämndens (SIN) enhetschef har en överenskommelse nåtts. Payback Sverige kan meddela, alla som inskickat den kombinerade “Begäran om Registerkontroll och Fullmakt” till oss för drivande av ärendet, att SIN även kommer att utreda “Bikerregistrets” laglighet.

SIN kommer därutöver även, som tidigare meddelats, att i 208 anmälda, enskilda ärenden utreda om var och en anmälande person har registrerats på olaglig grund!

1 års utredningstid

Normal utredningstid för SIN:s ärenden är cirka 6 månader. På grund av “Payback-ärendets” omfattning och dubbla delar beräknas dock utredningen komma att ta upp emot cirka ett år.

Ärendenas diarienummer

Ärendena har diarienummer: 1197/2014 – 1404-2014.

G W Persson bekräftar förekomsten av bikeregistret
http://www.payback.name/?p=11750

Peter Schjerva @ September 16, 2014

Barbro Jönsson: Jag är antagligen jävligt dum i huvudet! Ett mycket underhållande förhör!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

 

Bikers_skiter_man_i A5.PDF

Faller en – faller alla!

F.d Åklagaren Barbro Jönsson har under flera år ofta framträtt i Sveriges Television och liksom Wierup och Polismyndigheterna pratat väldigt mycket om mc-klubbarnas kriminella status och brottsbenägenhet. Precis som Wierup och Polismyndigheterna har de dock inte haft någonting i sak att komma med utan bara agerat i en roll av ovetenskapliga demoniserare.

Payback fick vid ett tillfälle ett antal dokument i vår hand från en person utanför bikerkulturen. Dokument vilka kan sägas ha ett mycket stort intresse då de visar på Barbro Jönssons egen starka ovilja att agera såväl utefter lagen som utefter domstolsbeslut trots sin bakgrund som åklagare!

Ärende 1 – Det lilla ärendet

I två ärenden, som i grunden är ett fast med olika ärendenummer, som utretts av Justitieombudsmannen kritiseras Polismyndigheten i Västra Götaland för brister i myndighetens rutiner för handläggningen samt för de anställdas kunskap på området! Polismyndigheten ska mot denna bakgrund kritiseras för att inte ha efterlevt grundlagens regler om utlämnande av allmänna handlingar.

Då Barbro Jönsson varit chef för Polismyndighetens juridiska avdelning kritiserar således JO inte bara själva Polismyndighetens agerande utan i själva verket just Barbro Jönsson för att inte efterleva grundlagen och samt för att äga bristande kunskap på området.

Ärende 2 – Det stora ärendet

Barbro Jönsson var under sin tid som stabschef för Västra Götalands Polismyndighet högst ansvarig för den så kallade jätterazzian i Göteborg mot en mc-klubb den 19 maj 2010. 300 poliser, nationella insatsstyrkan, personal från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, tre helikoptrar samt monsterbilen Scad samt inbjuden presskår som från första parkett kunde återge hela händelseförloppet. Kostnaden för insatsen kan utefter de timkostnader m.m som polisen själva anger beräknas ha kostat minst 40 miljoner kronor inklusive livstidslön för en tjallare och hans likaledes dåliga hälft.

Insatsen ledde inte till att en enda person lagfördes för de brott som föranledde insatsen vilket startade spekulationer för vid vilken tidpunkt Barbro Jönsson egentligen slutade som Stabschef och högst ansvarig för hela Polismyndighetens arbete och istället började som chefsjurist vid myndigheten.

I intervjun framgår klart och tydligt på sidan 41 att datumet för tillträdandet av den lägre befattningen var den 1 juni 2010! Alltså bara 11 dagar efter jättefiaskot i Göteborg!! Utefter detta faktum kan ju var och en dra sina egna slutsatser! Om detta ärende ledde till degradering för Barbro Jönsson är osäkert även om vi senare sett andra personer som titulerats just chefsjurist Västra Götalands Polismyndighet.

På sidan 45 uppger Barbro Jönsson på förhörsledarens frågor om hon funderade på att föra frågan högre upp: Nej gud bevare mig väl…Rikspolisstyrelsen det kan du glömma för där får man ju aldrig någonting från dom överhuvud taget. Dom sticker, de säjer ju inte ett skit förrän vi har stucket ut hakan. Då är dom väldigt snabba och kommer springande efter, men innan gör dom ingenting.

“Jag är antagligen jävligt dum i huvudet”, sa Barbro Jönsson

På sidan 32 uttalar Barbro Jönsson: Jamen du har ju det, jag förstår inte riktigt vad du menar, jag är antagligen jävligt dum i huvudet. Med det uttalande som ju talar för sig själv avslutar vi härmed granskningen av Barbro  Jönsson för denna gång. Det kommer säkert att bli anledning att återkomma då hon såväl som hennes föregångare Siv Persson knappast lär ändra uppfattning och beteendesätt förrän de verkligen förklarats vara psykiskt sjuka, enligt min personliga åsikt!

Läs det mest oseriösa och undanglidande förhör som kanske någonsin offentliggjorts där en offentlig person försöker förvirra begreppen, slingra sig och skylla ifrån sig för glatta livet. Förhöret säger oerhört mycket om vad och vem Barbro Jönsson egentligen är som person. Läs gärna hela dokumentet men framför allt sidorna 30- 53. Väldigt underhållande om inte ämnet varit så allvarligt!

JO-kritik 1

JO-kritik 2

Dokumentet med Barbro Jönsson-intervjun

Peter Schjerva @ September 15, 2014

Oväntad konsekvens av kriminalisering – Polismyndighet förbjöds!

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Scandbike2013A4b.PDF

Payback skrev tidigare under veckan om en Motion från Sverigedemokraterna där partiet ville införa en svensk motsvarighet till USA:s Ricolagstiftning, i Sverige då kallad Diko. Partiet förordade även fängelse för personer utefter DIKO-lagstitfning utan att personerna kunnat bindas vid brott samt att kunna beslagta tillgångar utefter vald livvstil och utan att brottsmisstanke föreligger vill vi visa på en konsekvens av en sådan lagstiftning. Se även Sverigedemokraternas motion: http://www.payback.name/?p=14100

Polismyndighet fälld och olagligförklarad utefter RICO-lagstiftningen!!

Konsekvensen och kombinationen av ett införande av en Rico-lagstiftning i Sverige samt en enda nationell polismyndighet skulle i förlängningen kunna innebära att en nationell polismyndighet, exempelvis utefter olaga drivande av informatörsverksamhet såsom tidigare gjorts i Sverige, skulle kunna förbjudas att verka och Sverige stå utan en brottsbekämpande myndighet! Se nedanstående citat samt länkade artiklar!

Direkt citat från sidan 158 i boken “One Percenter” skriven av Dave Nichols: In june 1984, the Key West Police Department in Monroe County, Florida, was declared a “criminal enterprise” under the Federal Rico statues after a lengthy U.S Departement of Justice investigation. Several high-ranking officers of the department, including Deputy Police Chief Raymond Cassar mayor were arrested on federal charges of running of running a protection racket for illegal cocaine smugglers. At the trial, a witness testified he routinely delievered bags of cocaine to the deputy chief´s offce at City Hall.

Se: http://www.nytimes.com/1984/07/01/us/key-west-police-department-called-a-criminal-enterprise.html

http://web.archive.org/web/20070320075248/http://www.livableoldtown.com/from_wrecking_to_smuggling_to_de.htm

Peter Schjerva @ September 13, 2014

Professorer: En målad bild av kriminalitet baserad på tro och svävande påståenden – Utredningen om organiserad brottslighet! Del 3/3

Posted in: Payback Sverige | Comments Off

Jub5C.PDF

I denna tredje och avslutande del om utredningen över straffärttsliga skärpningar kring organiserad brottslighet kommer vi att fokusera på vad en känd kriminolog uttalat kring denna formen av utredningar samt själva lägga fram vår syn på förslagen, Vi börjar dock med att redovisa vad utredarna drog för slutsatser kring lagda förslag samt de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna i lagtexterna. 

Praktisk funktion av utredningens förslag

Sidan 15: det bör framhållas att de fall som skulle träffas av den föreslagna bestämmelsen torde vara relativt
få. Det finns med andra ord inte anledning att tro att en reform i enlighet med förslaget skulle få någon mer genomgripande praktisk betydelse.

Tryck här för att läsa vidare ..

Peter Schjerva @ September 12, 2014